اساتید دانشکده

مرتضی حیدری مظفر

مرتضی حیدری مظفر

مرتضی حیدری مظفر   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فتوگرامتری 2115074 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
فتوگرامتری فضایی 2115459 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کاربردهای سنجش از دور در مدیریت بلایای طبیعی 2115462 3 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مبانی GIS در مهندسی عمران 2115108 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
سمینار و روش تحقیق 2115190 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
عملیات نقشه برداری 2115097 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
عملیات نقشه برداری 2115097 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
عملیات نقشه برداری 2115097 1 03 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
کاربردهای سنجش از دور در مدیریت بلایای طبیعی 2115462 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نقشه برداری 2115096 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نقشه برداری 2115096 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
پویشگرهای لیزری پیشرفته : پردازش و کاربردها 2115458 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فتوگرامتری 2115074 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فتوگرامتری فضایی 2115459 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد یک شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پویشگرهای لیزری پیشرفته : پردازش و کاربردها 2115458 3 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سمینار و روش تحقیق 2115190 2 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران و آزمایشگاه 2115258 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) 1397/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کاربردهای سنجش از دور در مدیریت بلایای طبیعی 2115462 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1