اساتید دانشکده

محمدرضا طهماسبی

محمدرضا طهماسبی

محمدرضا طهماسبی   (EN Page)

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: