اساتید دانشکده

مجید غنی ئی زارچ

مجید غنی ئی زارچ

مجید غنی ئی زارچ   (EN Page)

 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های کنترل خطی 2113111 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شناسائی سیستم 2113242 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کنترل چند متغیره 2113268 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 3 نتیجه