اساتید دانشکده

ابوالقاسم مکانیک

ابوالقاسم مکانیک

ابوالقاسم مکانیک   (EN Page)

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حرارت مرکزی و تهویه مطبوع 1 2117042 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حرارت مرکزی و تهویه مطبوع 1 2117042 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 3 نتیجه