اساتید دانشکده

نفیسه سلیمانی

change-logo

نفیسه سلیمانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوری احتمالات و کاربرد آن 2114020 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نقشه کشی صنعتی 2114059 2 01 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1399
نقشه کشی صنعتی 2114059 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1399
اصول شبیه سازی 2114044 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نقشه کشی صنعتی 2114059 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/14 (16:00 - 19:00) ترم اول 1398
نقشه کشی صنعتی 2114059 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/15 (10:00 - 13:00) ترم اول 1398
نمایش 6 نتیجه
از 1