اساتید دانشکده

سیدمهدی حسینیان

سیدمهدی حسینیان

سیدمهدی حسینیان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد مهندسی 2115130 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اقتصاد مهندسی 2115130 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
برنامه ریزی و کنترل پروژه 2115434 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ریاضیات عالی مهندسی 2115135 3 02 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سمینار و روش تحقیق 2115190 2 04 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اقتصاد مهندسی 2115130 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی و کنترل پروژه 2115434 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ریاضیات عالی مهندسی 2115135 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
سمینار و روش تحقیق 2115190 2 04 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
متره و برآورد پروژه 2115127 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1397/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 10 نتیجه
از 1