اساتید دانشکده

محسن شیخی

محسن شیخی

محسن شیخی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول انجماد و ریخته گری 2118082 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تغییر حالتهای متالوژیکی 2118157 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
جوشکاری و اتصال مواد 2118095 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 3 نتیجه