آزمایشگاه سیستمهای پردازش زبان (ارشد) (پژوهشی)

آزمایشگاه سیستمهای پردازش زبان (ارشد) (پژوهشی)آزمایشگاه سیستمهای پردازش زبان (ارشد) (پژوهشی)


گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه سیستمهای پردازش زبان (پژوهشی)
نام سرپرست: دکتر محرم منصوری زاده
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: mansoorm@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: