سمینار کارشناسی ارشد آقای سعید رضایی با عنوان "طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار بر اساس ارکان اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پایداری با در نظر گرفتن عملیات cross-docking"

سمینار کارشناسی ارشد آقای سعید رضایی با عنوان "طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار بر اساس ارکان اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پایداری با در نظر گرفتن عملیات cross-docking"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار بر اساس ارکان اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پایداری با در نظر گرفتن عملیات cross-docking استاد راهنما: جناب دکتر خیرخواه نگارش: سعید رضایی زمان: یکشنبه 3/12/93 ساعت: 9 - 12

عنوان: طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار بر اساس ارکان اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پایداری با در نظر گرفتن عملیات cross-docking
استاد راهنما: جناب دکتر خیرخواه
نگارش: سعید رضایی
زمان: یکشنبه 3/12/93
 ساعت: 9 - 12