پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسیارشد در رشته عمران گرایش آب و سازههای هیدرولیکی با عنوان: مطالعه توزیع سرعت و تنش برشی در کانالهای مرکب با سیلابدشتهای همگرا و شبکه عصبی مصنوعی CFD با استفاده از مدلسازی عددی مبتنی بر نگارش: رضوان یوسفی روزبهانی

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسیارشد در رشته عمران گرایش آب و سازههای هیدرولیکی با عنوان: مطالعه توزیع سرعت و تنش برشی در کانالهای مرکب با سیلابدشتهای همگرا و شبکه عصبی مصنوعی CFD با استفاده از مدلسازی عددی مبتنی بر نگارش: رضوان یوسفی روزبهانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسیارشد در رشته عمران گرایش آب و سازههای هیدرولیکی با عنوان: مطالعه توزیع سرعت و تنش برشی در کانالهای مرکب با سیلابدشتهای همگرا و شبکه عصبی مصنوعی CFD با استفاده از مدلسازی عددی مبتنی بر نگارش: رضوان یوسفی روزبهانی با راهنمایی آقای دکتر بهرام رضایی در یکشنبه 8 مهر در سمینار 2 عمران برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند. رضوان یوسفی روزبهانی

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسیارشد در رشته عمران گرایش آب و سازههای هیدرولیکی با عنوان: مطالعه توزیع سرعت و تنش برشی در کانالهای مرکب با سیلابدشتهای همگرا   و شبکه عصبی مصنوعی CFD با استفاده از مدلسازی عددی مبتنی بر نگارش: رضوان یوسفی روزبهانی با راهنمایی آقای دکتر بهرام رضایی در یکشنبه 8 مهر در سمینار 2 عمران برگزار میگردد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند.

رضوان یوسفی روزبهانی