موضوع مورد نظر طراحی مفهومی فرایند‌های جدیدی در سیکل برایتون-برایتون معکوس با بازیاب حرارتی بود که چندین ویژگی مطلوب و کاربردی جهت ساخت و بهره برداری دارد. این سیکل‌ها برای تولید...

دوشنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۱