اساتید دانشکده

پرویز خانجانزاده

پرویز خانجانزاده

پرویز خانجانزاده   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
نقشه کشی مهندسی 2113103 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1399
نقشه کشی مهندسی 2113103 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1399
نقشه کشی مهندسی 2113103 1 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
علم مواد 2117019 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
علم مواد 2117019 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کارگاه ریخته گری و آهنگری 2117057 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه ریخته گری و آهنگری 2117057 1 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
نقشه کشی مهندسی 2113103 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نقشه کشی مهندسی 2113103 1 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نقشه کشی مهندسی 2113103 1 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
علم مواد 2117019 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
کارگاه ریخته گری و آهنگری 2117057 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1398
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 04 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1398
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1398
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1398
نمایش 21 - 40 از 49 نتیجه
از 3