اساتید دانشکده

« بازگشت

مدلسازی پویایی‌های سیستم

نام درس مدلسازی پویایی‌های سیستم
کد درس 2114081
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز