اساتید دانشکده

« بازگشت

مقدمه ای اجزای محدود

نام درس مقدمه ای اجزای محدود
کد درس 2117099
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز