سمینارها و پایان نامه ها

9 بهمن ساعت 10

پایان نامه کارشناسی ارشد ریحانه صفادوست - رشته مهندسی عمران

1402/11/09 ساعت 8

پایان نامه کارشناسی ارشد مجید ذالنوری - رشته مهندسی مکانیک

شنبه 7 بهمن 1402 ، ساعت 14

پایان نامه کارشناسی ارشد نسرین رنجبران - رشته مهندسی کامپیوتر

1402/11/11 ساعت 11:00

پایان نامه کارشناسی ارشد مهران سلیمانی - رشته مهندسی عمران

1402/11/03 ساعت12:30

پایان نامه کارشناسی ارشد محسن همتی - رشته صنایع

۱۴۰۲/۱۰/۲۰

سمینار رشته مهندسی مکانیک مهدی زهریان

1402/10/10

سمینار مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی شاهین زهرایی امید

1402/08/22

رساله دکتری شهریار عبداله زاده - رشته مهندسی عمران

1402/07/25 ساعت 18:30

پایان نامه کارشناسی ارشد مهسا مرادی - رشته کامپیوتر

1402/07/22

پایان نامه کارشناسی ارشد محمدجواد جهانی - رشته عمران

24 مهر 1402 ساعت 18:30

پایان نامه کارشناسی ارشد آرزو یاوری یگانگی - رشته کامپیوتر

23/07/1402

پایان نامه کارشناسی ارشد سبحان ادیبی - رشته عمران

سه شنبه 25 مهر ساعت 13

پایان نامه کارشناسی ارشد ادریس نظری - رشته برق

۱۴۰۲-۷-۲۳ ساعت ۱۶.۰۰ یکشنبه

پایان نامه کارشناسی ارشد حامد کرملو - رشته عمران

1402/07/25ساعت 12تا 13

پایان نامه کارشناسی ارشد علی محمدیان - رشته برق

1402/7/24 ساعت 14.00 الی 16.00

پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه مرادی - رشته عمران

سه شنبه - 18 مهر 1402 - ساعت 10 الی 12

پایان نامه کارشناسی ارشد محمد پردل - رشته عمران