اساتید دانشکده

محسن بابائی

محسن بابائی

محسن بابائی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی ترافیک 2115032 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
آمار و احتمالات مهندسی 2115001 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تحقیق در عملیات 2115145 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ماشین آلات ساختمانی در راهسازی 2115095 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مهندسی سیستمها 2115048 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مهندسی سیستمها 2115048 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آمار و احتمالات مهندسی 2115001 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آمار و احتمالات مهندسی 2115001 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مهندسی ترابری 2115044 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
اصول مهندسی ترافیک 2115032 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آمار و احتمالات مهندسی 2115001 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تحقیق در عملیات 2115145 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کاراموزی 2115100 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
ماشین آلات ساختمانی در راهسازی 2115095 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مهندسی سیستمها 2115048 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آمار و احتمالات مهندسی 2115001 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آمار و احتمالات مهندسی 2115001 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مهندسی ترابری 2115044 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آمار و احتمالات مهندسی 2115001 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ماشین آلات ساختمانی در راهسازی 2115095 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2