Professors of the Faculty

Khotanlou Hassan

Khotanlou Hassan

Khotanlou Hassan   (FA Page)

Associate Professor 
Email: 

ArticlesConferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
تشخیص تعامل انسان در ویدیو با استفاده از شبکه های عصبی عمیق Ph.D Download 1398/04/30
ارائه روشی ترکیبی برای تولید تصاویر پانوراما مبتنی بر الگوریتم های هوشمند M.S Download 1393/11/29
ارائه ی روشی برای بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر دستگاه گوارش با ترکیب ویژگی های سطح پایین تصاویر B.S Download 1393/08/06
ارائه ی روشی برای بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر دستگاه گوارش با ترکیب ویژگی های سطح پایین تصاویر Download 1393/08/06
تشخیص صرع از روی سیگنالهای EEG با استفاده از روشهای هوش محاسباتی M.S 1393/11/29
توسعه معماری چندمنظوره متن کاوی با استفاده از ساختارهای مبتنی بر آنتولوژی، پایگاه دانش و روش های یادگیری هوشمند Ph.D Download 1398/11/16
ارائه ی روشی برای تشخیص توده ی سرطان سینه از تصاویر ماموگرافی مبتنی بر روش های هوشمند فازی M.S Download 1398/08/12
قطعه بندی تومورهای مغزی در تصاویر MRI با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق M.S Download 1398/11/19
سیستم پیشنهاد دهنده ی هوشمند مبتنی بر تکنیک های یادگیری ماشین M.S Download 1398/11/19
دسته بندی تومورهای مغزی در تصاویر MRI با استفاده از تکنیک های یادگیری عیمق M.S Download 1398/06/27
شناسایی هدف در تصاویر سنجش از دور ابرطیفی با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین M.S Download 1398/11/30
ارائه ی روشی برای بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر دستگاه گوارش با ترکیب ویژگی های سطح پایین تصاویر B.S Download 1393/08/06
ارائه ی روشی برای بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر دستگاه گوارش با ترکیب ویژگی های سطح پایین تصاویر M.S Download 1393/08/06
ارائه ی روشی قابل بازگشت برای افزایش ظرفیت نهان سازی تصویر با حفظ کیفیت M.S Download 1393/06/29
تعیین گروه های عملکردی هنگام راه رفتن براساس ویژگی های فشار کف پایی M.S 1398/06/31
بهبود تصاویر اندوسکپی و کولونوسکپی به منظور اشکار سازی زخمهای دستگاه گوارش به کمک تکنیکهای پردازش تصویر M.S 1393/11/29
ارائه ی روشی برای بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر دستگاه گوارش با ترکیب ویژگی های سطح پایین تصاویر B.S Download 1393/08/06
تدوین و ارائه روش تجربی جهت برآورد ریسک مواجهه با صدا در محیطهای صنعتی بسته با به کارگیری تکنیک های هوش مصنوعی و آماری Ph.D Download 1397/11/17
اراﺋﻪی روﺷﯽﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺪن اﻧﺴﺎن درﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ روشﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ M.S Download 1395/07/11
ارائه ی روشی ترکیبی برای قطعه بندی تومور مغزی در تصاویر تشدید مغناطیسی(MRI) واقعی M.S Download 1394/11/25
ارائه ی روشی برای شناخت حرکت دست به منظور تعامل پزشک با سیستم پیمایش تصاویر MRI در اتاق عمل با استفاده از حسگر کینکت M.S Download 1395/07/07
آنالیز صحنه مبتنی بر ابر نقاط 3 بعدی با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق M.S Download 1397/10/29
تحلیل سینماتیک مستقیم ربات موازی با استفاده از شبکه های عصبی بهینه سازی شده توسط الگوریتم های تکاملی M.S Download 1397/07/07
تعیین گروه های عملکردی با استفاده از ویژگی های فشار کف پایی حین دویدن M.S 1397/11/30
طبقه بندی تصاویر ابرطیفی مبتنی بر روش های محاسبات نرم با استفاده از داده های برچسب خورده محدود M.S Download 1397/11/06
شناسایی کنش و تعامل انسان-انسان در تصاویر RGB-D با بکارگیری تکنیک های یادگیری ماشین M.S Download 1396/10/30
تعامل مکانی انسان-ربات و برنامهریزی اجتماعی مسی Ph.D Download 1396/12/09
ارائه روشی وفقی به منظور بهبود کنتراست تصویر با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر M.S Download 1394/11/21
طبقه بندی و استخراج روابط پشتیبان اجزا در تصاویر RGB-D از صحنه های داخلی M.S Download 1397/06/18
ارائه ی روشی جدید برای آنالیز ابر نقاط مبتنی بر تکنیک های یادگیری عمیق M.S Download 1397/10/26
بهبود کیفیت بازسازی دقت مضاعف تصاویر ویدئویی با ترکیب اطلاعات غیرتکراری فریم های دقت پایین ویدئویی M.S Download 1394/11/07
قطعه بندی رگ های خونی شبکیه چشم با استفاده از ترکیب روش های هوشمند M.S Download 1393/11/28
شناسایی چهره در تصاویر مادون قرمز از فاصله 150 متری M.S Download 1394/10/01
شناسایی کنش های انسان و درک روابط آن ها با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین در تصاویر RGB-D M.S Download 1396/07/10
پردازش تصویر در دامنه ی دیفرانسیل برداری دل Ph.D Download 1396/11/18
ارائه یک روش ترکیبی و نیمه نظارتی مبتنی بر گراف برای برچسب زنی خودکار تصاویر M.S Download 1396/11/14
پیش بینی فاکتورهای حسی حرکتی مؤثر بر میزان ناپایداری مزمن مچ پا در زنان ورزشکار نخبه و ارائه مدل با رویکرد شبکه عصبی Ph.D Download 1395/08/01
دسته بندی چند برچسبه تصاویر ماهواره ای با استفاده از روش های یادگیری عمیق M.S Download 1397/11/01
کنترل موقعیت ربات سری صفحه ای دو درجه آزادی با استفاده از فیدبک تصویری موقعیت ربات M.S Download 1394/09/28
تشخیص و تخمین موقعیت مفاصل از دست رفته در داده های اسکلتی سنسور کینکت و بررسی ناهنجاری های اسکلتی عضﻼنی M.S Download 1396/10/23
تشخیص خودکار رفتار انسان در تصاویر ویدیویی با استفاده از روش های کلاس بندی M.S Download 1395/07/07
تشخیص حالات و ریز حالات چهره با استفاده از تصاویر و ویدیوهای RGB-D M.S Download 1396/07/12
ارایه روشی هوشمند برای استخراج تعامل انسان - انسان و تشخیص رویداد مبتنی بر داده های لیزر. M.S Download 1394/06/24
Name
Showing 6 results.
of 1