اساتید دانشکده

حسن ختن لو

حسن ختن لو

حسن ختن لو   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تصویر پردازی رقمی 2116190 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
رایانش تکاملی 2116261 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی بینایی کامپیوتر(هوش مصنوعی) 2116128 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 3 نتیجه