سارا اهرمی

سارا اهرمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

مدلسازی عدم­قطعیت در مدیریت ارزش کسب شده و کنترل پروژه با استفاده از شبکه بیزین

 

استاد راهنما:دکتر وحید خداکرمی

 

نگارش: سارا اهرمی

 

تاریخ دفاع:

دوشنبه 9 مهر ساعت 14

 

مکان دفاع: سالن آمفی تئاتر

 

Title:

Modelling of uncertainty in earned value management and controlling project by using

Bayesian networks

 

 

Supervisor: Dr. vahid khodakarami

 

By: sara ahromi

 

Time:  1 october at 14 pm

 

 

Location: Amphithetear in engineering faculty

 

روش مدیریت ارزش کسب شده EVM) یکی از مهمترین روشهای مطرح کنترل پروژه میباشد. این روش مخصوصاً برای پروژههای بزرگ و عدمقطعیت بالا که شامل ریسکهای زیادی میباشند اهمیت ویژهای دارد. روش مدیریت ارزش کسب شده سنتی فقط برای کنترل هزینهها کاربرد دارد ولی با توسعه آن در سالهای اخیر از این روش تحت نامهای مدیریت زمان حاصله(ESM) و مدیریت مدت حاصله (EDM) برای کنترل زمانبندی پروژه نیز استفاده میگردد. در پروژههای دنیای واقعی ریسکها و عدمقطعیتهای زیادی وجود دارند که روشهای سنتی EVM) آنها را نادیده میگیرد. بنابراین یافتن روشهایی که ارزش کسب شده را با مدیریت ریسک و عدمقطعیت ترکیب کند حائز اهمیت است. این تحقیق به دنبال مروری جامع بر روشهای توسعه مدیریت ارزش کسب شده میپردازد و مدلی با استفاده از شبکههای بیزین (BNs) برای مدیریت ارزش کسب شده EVM) و مدیریت مدت حاصله (EDM)با شناسایی ریکسهای تأثیرگذار بر پروژه ارائه میدهد. این مدل هزینه وزمان پروژه را به طور همزمان کنترل میکند. با استفاده از ابزار بیزین دینامیک چارچوبی برای ترکیب روش مدیریت ارزش کسب شده با مفاهیم ریسک، زمانبندی و هزینه استفاده شده است. شبکههای بیزین (BNs)  چارچوبی از ارتباطات علّی با تعاملات آماری پیچیده  همراه با متغیرهای تصادفی را مدلسازی میکنند که مهمترین ویژگی آنها ترکیب باورهای ذهنی با مشاهدات میباشد. با استفاده از یک مطالعه موردی نحوه اجرای مدل و قابلیت آن در تشخیص و پیشبینی و تحلیل سناریوهای مختلف ارائه شده است.

واژههای کلیدی: مدیریت ارزش کسب شده، مدیریت مدت حاصله، ریسک، عدمقطعیت، شبکههای بیزین

 

 

 

 

Abstract:

                One of the most important methods for controlling the project is the method of earned value management (EVM). This technique is especially important for large projects and high risk failure that involves many risks. The traditional earned value management method is only used to control costs, but with its development in recent years, this method is used under the name of earned duration management (EDM) for controlling project scheduling.  In real-world projects, there are many risks and uncertainties that ignore traditional methods of EVM. Therefore, it is important to find methods that combine EVM with risk management and uncertainty. This research seeks a comprehensive overview of the development methods of earned value management and a model using Bayesian networks (BNs) for managing the earned value EVM and   EDM by identifying the reciprocal effects on the project Offers. This model controls the time and cost of a project simultaneously. Using the Dynamic Bayesian Tool, a framework for combining the earned value management with risk concepts, scheduling and cost is used. Bayesian Networks model a framework for causal relationships with complex statistical interactions with random variables, the most important of which is the combination of mental beliefs with observations. Using a case study, it is presented that how to implement the model and its ability to diagnose and predict and analyze different scenarios.

 

Key Words: earned value management, earned duration management, risk, uncertainity, Bayesian networks

 

 

سارا اهرمی

ایمیل: Sarah.ahromi@gamil.com

متولد: 1368

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

دانشگاه محل تحصیل: پیام نور اراک

مدت زمان تحصیل: 1/11/86 تا 1/12/90

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه بوعلی سینا

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: مدلسازی عدم قطعیت در مدیریت ارزش کسب شده  و کنترل پروژه با استفاده از شبکههای بیزین

آشنا به نرم افزار: Agenarisk, Vensim, MS project