مصاحبه دکتری گروه مهندسی مواد

مصاحبه دکتری گروه مهندسی مواد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۴۰۲ – شنبه ششم خردادماه 1402 ساعت 8 صبح

مهندسی متالورژی و مواد کد رشته :    ۴۵۹۱                روزانه

مهندسی متالورژی و مواد کد رشته :    ۴۶۱۸               نوبت دوم

 

اسامی اساتید مصاحبه‌گر گروه مهندسی مواد و متالورژی

 

1. آقای دکتر آرش فتاح الحسینی                    2 نفر روزانه – 1 نفر شبانه

https://scholar.google.com/citations?user=aAi8Sp0AAAAJ&hl=en

 

2. آقای دکتر محسن شیخی                          1 نفر روزانه – 1 نفر شبانه

https://scholar.google.com/citations?user=qdkRoecAAAAJ&hl=en

 

3. آقای دکتر حسن علم‌خواه                          1 نفر روزانه

https://scholar.google.com/citations?user=gh8fmHoAAAAJ&hl=en

 

4. آقای دکتر حمید اصفهانی                            1 نفر روزانه

https://scholar.google.com.sg/citations?user=SvzEzHEAAAAJ&hl=en

 

در صورت نیاز با شماره تلفن 08131402201 تماس حاصل نمایید