تجزیه و تحلیل انرژی و اکسرژی سیکل‌های مختلف برایتون و برایتون برگشت ناپذیر

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: تجزیه و تحلیل انرژی و اکسرژی سیکل‌های مختلف برایتون و برایتون برگشت ناپذیر

ارائه دهنده: Provider: عامر السعیدی - مهندسی برق

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر محسن کودرزی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر محمد سعید عقیقی _ دکتر امیره نوربخش

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: یکشنبه 15/11/1402 ساعت 16

مکان ارائه: Place of presentation: سیمنار 2 _ مکانیک

چکیده: Abstract: تجزیه و تحلیل انرژی و اکسرژی سیکل‌های مختلف برایتون و برایتون برگشت ناپذیر از طریق مطالعه اجزای سیکل ها و تجزیه و تحلیل انرژی و اکسرژی هر دو از این سیکل ها می باشد.