مدیریت بهینه سمت تقاضا در بارهای مسکونی با اهداف کاهش هزینه و رضایتمندی مشتری

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: مدیریت بهینه سمت تقاضا در بارهای مسکونی با اهداف کاهش هزینه و رضایتمندی مشتری

ارائه دهنده: Provider: عطیه جهانی هویدا - مهندسی برق

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر صالح رازینی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر حاتمی و دکتر شهبازی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1402/11/17 ساعت 14

مکان ارائه: Place of presentation: سمینار خانمحمدی

چکیده: Abstract: پیشرفت فناوری و استفاده از تجهیزات الکتریکی مختلف، باعث افزایش تقاضای مصرف برق شده است.به منظور تامین این حجم از تقاضا لازم است تا نیروگاه‌های زیادی در مدار باشند. شرکت توزیع نیز طبق تعهد خود به مشترکین باید بتواند تمامی موارد تقاضا شده توسط مشتریان را تامین کند. به همین منظور لازم است تا جهت کاهش هزینه‌ها، بالا بردن قابلیت اطمینان و... در سمت تقاضا به مدیریت بارهای موجود بپردازیم. برای این کار می‌توان از برنامه‌های مدیریت سمت تقاضا(DSM) استفاده نمود. این برنامه‌ها به شرکت توزیع و کاربران کمک می‌کند تا ضمن کاهش هزینه مصرفی خود، به اهداف دیگری چون حفظ محیط زیست، بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه و... دست یابند. برنامه‌های مدیریتی می‌توانند برای بارهای مختلفی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و یا آموزشی پیاده‌سازی شوند اما با توجه به پیشرفت روزمره فناوری، تغییرات منحنی بار و تنوع موارد در بخش مسکونی، می‌توان ضرورت بررسی این برنامه‌ها در بخش منازل مسکونی را به وضوح شاهد بود. نکته اساسی در بررسی این موارد در بخش مسکونی، هوشمند بودن منازل می‌باشد که منجر به یک ارتباط دو سویه بین کاربران و شرکت توزیع، برای دسترسی لحظه‌ای به داده‌های مصرف می‌شود. پس می‌ُتوان با در اختیار داشتن داده‌های مصرف، به برنامه‌ریزی نحوه مصرف مشترکین پرداخت. اما در این بین صرفا توجه به منافع شرکت توزیع و یا کاهش هزینه مشترکین کافی نمی‌باشد. پس به همین منظور لازم است تا مفهوم رضایت مشتریان نیز مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور می‌بایست ضمن تعریف شاخص مناسب برای رضایت، داده‌های مربوط به رضایت را از کاربران دریافت و در محاسبات موجود دخیل کرد. در این پژوهش نیز علاوه بر توجه به مسائل اقتصادی، توجه به سمت تقاضا و رضایت مصرف کنندگان نیز در محاسبات رعایت شده است.

فایل: ّFile: دانلود فایل