مطالعه تجربی رفتار مکانیکی وصله جوشی میلگردهای کششی نیم سخت (آج 400) با استفاده از پردازش تصویر

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: مطالعه تجربی رفتار مکانیکی وصله جوشی میلگردهای کششی نیم سخت (آج 400) با استفاده از پردازش تصویر

ارائه دهنده: Provider: پرویز بهرامی - مهندسی عمران

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر مصطفی مقدسی

اساتید مشاور: Advisory Professors: دکتر مرتضی حیدری مظفر

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر فریدون رضایی و دکتر امیر رضائی صامتی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: ساعت 14 - 1403/3/29

مکان ارائه: Place of presentation: کلاس 44

چکیده: Abstract: هدف از انجام این پژوهش بررسی تجربی رفتار کششی وصله جوشی میلگردهای آج 400 جهت ارائه اتصالی نوین می‌باشد. طبق تحقیقات انجام شده، در سازه‌های بتنی استفاده از میلگردها به صورت پیوسته به دلایلی نظیر محدودیت طول تولید، حمل و اجرا وجود ندارد و به همین جهت اجرای وصله بین دو میلگرد ناگزیر می‌باشد. متداول‌ترین روش وصله کردن میلگردها وصله پوششی می¬باشد، که دارای معایبی از قبیل افزایش طول وصله میلگرد در مقطع که باعث جلوگیری از تراکم مناسب بتن می¬شود و با افزایش طول هم‌پوشانی باعث افزایش هزینه‌ها می‌گردد. در این تحقیق وصله جوشی به عنوان یک روش جایگزین برای وصله پوششی مورد بررسی قرار گرفته است. ضمناَ در این پژوهش به بررسی رفتار کششی میلگرد با وصله جوشی پوششی و بدون وصله، با استفاده از روش پردازش تصویر دیجیتال پرداخته شده است. پردازش تصویر یک روش اندازه¬گیری غیرتماسی است که جایگزین روش¬های تماسی معمول از قبیل کرنش¬سنج می باشد. این روش از نظر صرفه-جویی در هزینه و دقت در مقایسه با روش¬های معمول مقرون به صرفه¬تر می باشد. اطلاعات مهمی که می¬توان از این روش به دست آورد. میدان کرنش در کل ناحیه مورد نظر از زمان شروع آزمایش تا پایان آن می¬باشد. از دیگر داده¬های مهمی که می-توان بدون استفاده از روش¬های تماسی به دست آورد می¬توان از کرنش موضعی در بدنه جوش¬ها، کرنش تسلیم، کرنش سخت شدگی مجدد فولاد و حداکثر کرنش نهایی نامبرد. این پژوهش در سه مرحله کلی انجام گرفته است، مرحله اول انجام آزمایش کشش بر روی نمونه‌های بدون وصله و تعیین مشخصات مکانیکی نمونه‌ها جهت مقایسه با نمونه‌های دارای وصله می‌باشد که طی این مرحله مشخصات مکانیکی فولاد از قبیل تنش تسلیم، کرنش تسلیم، ننش نهایی، کرنش نهایی و دیگر پارامترها به دست آمد. مرحله دوم انجام آزمایش کشش بر روی نمونه‌هایی با طول جوش کم و مشخص جهت به دست آوردن مقاومت تجربی جوش و طول جوش لازم برای مرحله سوم است. مرحله سوم در این مرحله، خواص مکانیکی میلگردهای با وصله جوشی، با انجام آزمایش کشش مستقیم بر روی سه نمونه از هر قطر میلگرد به دست آمد. در حین انجام تست کشش در مرحله سوم از روش پردازش تصاویر دیجیتال برای صحت‌سنجی نتایج به دست آمده از دستگاه کشش استفاده شده است. نتایج به دست آمده از روش پردازش تصاویر دیجیتال با نتایج آزمایشگاهی تست کشش تقریبا برابر هستند همچنین میدان کرنش در ناحیه جوش و بدنه میلگرد با استفاده از روش پردازش تصاویر به دست آمدند. تنش¬های تسلیم و نهایی در انواع قطر میلگردها پس از وصله شدن تغییر چندانی نداشته اند. مدول الاستیسیته پس از وصله شدن بین 55 تا 42 درصد کاهش یافته است. نسبت شکل‌پذیری به دلیل افزایش کرنش تسلیم و کاهش کرنش نهایی بسیار کم شده است. میزان انرژی جذب شده نمونه¬های با وصله جوشی پوششی به دلیل کاهش کرنش نهایی بسیار کم شده است استفاده از وصله جوشی باعث کاهش هزینه‌ها و اقتصادی شدن میلگردهای با قطر بزرگ‌تر می‌شود.

فایل: ّFile: دانلود فایل