دانشجویان دکتری گروه مهندسی برق

 

ردیف نام خانوادگی نام ترم ورود نام رشته تحصیلی استاد راهنما
۱ حیدری سعید ۳۹۴۱ مهندسی برق-قدرت علیرضا حاتمی
۲ زهره وند جواد ۳۹۵۲ مهندسی برق-قدرت محمد حسن مرادی - علیرضا حاتمی
۳ کریمی علیرضا ۳۹۶۱ مهندسی برق گرایش قدرت محمد حسن مرادی - علیرضا حاتمی
۴ شالبافیان عارفه ۳۹۶۱ مهندسی برق گرایش کنترل سهیل گنجه فر
۵ همدونی اصلی عباس ۳۹۶۲ مهندسی برق گرایش قدرت محمد حسن مرادی
۶ گنج خانی ایرج ۳۹۶۱ مهندسی برق گرایش قدرت علیرضا حاتمی
۷ مکاری میثم ۳۹۶۱ مهندسی برق گرایش قدرت محمد حسن مرادی
۸ امیری فرهاد ۳۹۷۱ مهندسی برق گرایش قدرت محمد حسن مرادی
۹ کشاورززاهد بابک ۳۹۷۱ مهندسی برق گرایش قدرت محمد حسن مرادی
۱۰ رسولی بهنام ۳۹۸۱ مهندسی برق گرایش قدرت محمد حسن مرادی
۱۱ کاشانی مهدی ۳۹۸۱ مهندسی برق گرایش قدرت محمد حسن مرادی
۱۲ بابامرادی یونس ۳۹۹۱ مهندسی برق گرایش قدرت محمد حسن مرادی
۱۳ خانجانیان پاک مهدی ۳۹۹۱ مهندسی برق گرایش قدرت محمد حسن مرادی
۱۴ کارونی محمدجعفر ۳۹۹۱ مهندسی برق گرایش کنترل محمد حسن مرادی
۱۵ اسفندیاری محمد ۳۹۹۱ مهندسی برق گرایش کنترل مهدی خدابنده
۱۶ مدنی ابوالفضل ۳۹۹۱ مهندسی برق گرایش کنترل هادی دلاوری
۱۷ اسدی مصطفی ۴۰۰۱ مهندسی برق گرایش قدرت حمیدرضا کرمی
۱۸ سوری حامد ۴۰۰۱ مهندسی برق گرایش قدرت حمیدرضا کرمی
۱۹ نظیرحسن بهاء ۴۰۰۱ مهندسی برق گرایش کنترل محمد حسن مرادی
۲۰ حیدری سارا ۴۰۱۱ مهندسی برق گرایش قدرت محمدامین قاسمی
۲۱ زندی دانش ۴۰۱۱ مهندسی برق گرایش قدرت  
۲۲ طالبی رضا ۴۰۱۱ مهندسی برق گرایش قدرت محمد حسن مرادی
۲۳ علامه سیدمحمد ۴۰۱۱ مهندسی برق گرایش قدرت  
۲۴ شیری محسن ۴۰۱۱ مهندسی برق گرایش کنترل هادی دلاوری
۲۵ ویسی امیر ۴۰۱۱ مهندسی برق گرایش کنترل هادی دلاوری