Professors of the Faculty

Seifi Rahman

Seifi Rahman

Seifi Rahman   (FA Page)

Professor 
Email: 

Articles
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
اثر خواص مکانیکی بر چقرمگی شکست در مود ترکیبی 1 و2 M.S Download 1394/04/23
بررسی پارامترهای مکانیک شکست در ترکهای زیر سطحی تحت بار متحرک M.S Download 1396/12/21
مطالعه عددی و آزمایشگاهی تاثیر اعمال بیش بار بر رشد ترک خستگی در مود ترکیبی I-II M.S Download 1393/07/13
بررسی اثر رفتار پلاستیک سیکلی با وجود سخت شوندگی بر رشد ترک خستگی Ph.D Download 1397/04/27
ساخت رآکتور بستر صافی ناپیوسته با جریان رو به پایین و بررسی تیمارهای حرارتی و ترموشیمیایی بر روی تولید بیوگاز و مدلسازی فرآیند تولید بیوگاز از پسماندهای مواد عذایی Ph.D Download 1396/04/20
اثر تغییرات هندسی شیار نمونه تست شارپی در تعیین استحکام شکست فلزات M.S Download 1395/07/11
تحلیل رشد ترک خستگی در نمونه هایی با ناچ زاویه دار در مود ترکیبی M.S Download 1393/11/28
تعیین ضرایب شدت تنش ناشی از کشش و برش در ترک های زیرسطحی با استفاده از روش تابع وزنی M.S Download 1396/12/12
بررسی اثر عیوب اتصال انقباضی بر رفتار مکانیکی و ارتعاشی Ph.D Download 1395/06/29
بررسی عددی و تحلیلی کمانش پوسته های استوانه ای FGM معیوب تحت اثر خمش خالص و فشار داخلی M.S Download 1393/08/14
بررسی اثر تغییر شکلهای پلاستیک شدید بر پارامترهای شکست در مود ترکیبی Ph.D Download 1397/07/04
تخمین رشد ترک خستگی در بارگذاری سیکلی مکانیکی و حرارتی M.S Download 1395/02/21
اثرنوع و ابعاد ناحیه تمرکز تنش بر ایجاد و رشد شبه استاتیکی ترک درمواد فلزی تحت مودترکیبی I/II M.S Download 1395/11/10
بررسی تجربی و عددی رفتار ورق با چند ترک تحت بارهای استاتیکی و خستگی M.S Download 1397/11/30
Name
Showing 7 results.
of 1