معاونت آموزشی

Responsive Image

عباس رمضانی

استادیار

مهندسی برق

ایمیل: a.ramazani@basu.ac.ir