سمینارها و پایان نامه ها

20/12/1401، ساعت 08:30

پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه محسنی - رشته کامپیوتر

شنبه 1401/12/20 ساعت 16:00

پایان نامه کارشناسی ارشد رضا قاسمی - رشته مکانیک

1401/11/16 - 15:00

پایان نامه کارشناسی ارشد دانیال حاجی آقابابایی - رشته برق

1401/12/20

پایان نامه کارشناسی ارشد اشکان طاهری - رشته عمران

1401/12/16 ساعت 15:00

پایان نامه کارشناسی ارشد محمد امین ساعدی - رشته برق

1401/12/15 ساعت 16 تا 18

پایان نامه کارشناسی ارشد علی نوروزی - رشته عمران

15 اسفند ماه 1401 ساعت 11

رساله دکتری مسعود نجفی - رشته مکانیک

14/12/1401

پایان نامه کارشناسی ارشد رحمان مقصودی - رشته مکانیک

روز یکشنبه 1401/12/14 ساعت 16:00

پایان نامه کارشناسی ارشد مسعود رجبی - رشته عمران

1401/12/09 ساعت 15:30

پایان نامه کارشناسی ارشد حسین اسدی - رشته کامپیوتر

1401/12/9

پایان نامه کارشناسی ارشد علیرضا زمانیان - رشته کامپیوتر

1401/12/15- ساعت 10صبح

پایان نامه کارشناسی ارشد پگاه رشیدی - رشته مواد

یکشنبه 1401/12/14 ساعت 13:30

پایان نامه کارشناسی ارشد سالار حمزه ئی - رشته مواد

1401/12/16

پایان نامه کارشناسی ارشد محمدحسین روشنی نشاط - رشته عمران

10 اسفند 1401 ساعت 16

پایان نامه کارشناسی ارشد ناصر سعیدی کوشا - رشته کامپیوتر

نمایش 1 - 20 از 693 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 35