شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن فاکس پست الکترونیکی
تلفن گویا دانشکده مهندسی 38292505-8
دفتر ریاست دانشکده مهندسی 38303232 38303233
معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی 38292630 38303233
معاونت آموزشی دانشکده مهندسی 38303229 38303233 - 38292637
دفتر آموزش دانشکده مهندسی 38292634
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی 38291178
امور عمومی دانشکده مهندسی 38303230
دفتر ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی 38291152 38291152
امور پشتیبانی و خدمات 38303231
کارشناس مسئول آموزش 38303230
دفتر گروه برق 38303228
دفتر گروه عمران 38303227
دفتر گروه مکانیک 38303224
دفتر گروه مواد 38303225
دفتر گروه صنایع 38303226
دفتر گروه کامپیوتر 38303234
دبیرخانه و بایگانی آموزش 38303226
معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی 38292630 38303233