اساتید دانشکده

مهدی عباسی

مهدی عباسی

مهدی عباسی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارتقا عملکرد الگوریتم های دسته بندی مبتنی بر درخت تصمیم گیری با استفاده از تکنیک انتقال به برگها کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
ارائه روشی برای بهبود الگوریتم برش بیتی با درنظر گرفتن معیار حافظه کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
تشخیص موقعیت سه بعدی بدن انسان از روی تصاویر دو بعدی با استفاده از روش نیمه نظارتی مبتنی بر گراف کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
سعید اسدروز یک روش ترافیک آگاه برای دسته بندی بسته ها با هدف کاهش تعداد دفعات دسترسی به حافظه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
مطهره افشاری حقدوست مواز ی سازی یک مکانیزم پیش پردازش سیستم های تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از واحد پردازش گرافیکی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/08
صغری آقامحمدلو ارائهی روشجدید تخمین کارآیی الگوریتمهای دستهبندی بسته در فضای هندسی به کمک روشهای آماری کارشناسی دانلود 1394/11/21
صغری آقامحمدلو ارائهی روشجدید تخمین کارآیی الگوریتمهای دستهبندی بسته در فضای هندسی به کمک روشهای آماری دانلود 1394/11/21
صغری آقامحمدلو ارائهی روشجدید تخمین کارآیی الگوریتمهای دستهبندی بسته در فضای هندسی به کمک روشهای آماری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
صغری آقامحمدلو ارائهی روشجدید تخمین کارآیی الگوریتمهای دستهبندی بسته در فضای هندسی به کمک روشهای آماری کارشناسی دانلود 1394/11/21
صغری آقامحمدلو ارائهی روشجدید تخمین کارآیی الگوریتمهای دستهبندی بسته در فضای هندسی به کمک روشهای آماری کارشناسی دانلود 1394/11/21
اکرم خان میرزایی افزایش سرعت دسته بندی بسته حافظه دار با استفاده از تکنیکهای ساختمان داده ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
نرگس رضایی ارایه یک روش کنترل پذیرش تماس در شبکه های بی سیم 802.11n به کمک کارگزار SIP کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/11
میلاد رفیعی ارتقاء عملکرد الگوریتم‎های دسته‎بندی بسته مبتنی بر درخت تصمیم با استفاده از واحد پردازش گرافیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
فاطمه سجادیان ارتقاء کارایی الگوریتم دسته‎بندی بسته ضرب متقاطع با استفاده از خوشه واحد پردازش گرافیکی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/08
آزاد شکراللهی ارتقاء عملکردالگوریتم های دسته بندی بسته مبتنی بر درخت تصمیم بااستفاده ازخوشه واحد پردازش گرافیکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
اعظم فاضل نجف آبادی ارتقا کارایی دسته بندی بسته ها در الگوریتم فضای چندتایی با استفاده از خوشه پردازنده گرافیکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
علی اکبر کیایی خوشرودباری پردازش تصویر در دامنه ی دیفرانسیل برداری دل دکتری دانلود 1396/11/18
سجاد میرزایی الگوریتکی برای کاهش حافظه مصرفی با در نظر گرفتن کران بالا و پایین جستجو در طبقه بندی درختی بسته ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
شیما ملکی بهبود مکانیزم مدیریت جدول جریانها در شبکههای مبتنی بر نرمافزار بر مبنای تحلیل آماری جریانها جهت کاهش سربار کنترلر دانلود 1395/11/24
شیما ملکی بهبود مکانیزم مدیریت جدول جریانها در شبکههای مبتنی بر نرمافزار بر مبنای تحلیل آماری جریانها جهت کاهش سربار کنترلر کارشناسی دانلود 1395/11/24
شیما ملکی بهبود مکانیزم مدیریت جدول جریانها در شبکههای مبتنی بر نرمافزار بر مبنای تحلیل آماری جریانها جهت کاهش سربار کنترلر کارشناسی دانلود 1395/11/24
شیما ملکی بهبود مکانیزم مدیریت جدول جریانها در شبکههای مبتنی بر نرمافزار بر مبنای تحلیل آماری جریانها جهت کاهش سربار کنترلر کارشناسی دانلود 1395/11/24
شیما ملکی بهبود مکانیزم مدیریت جدول جریانها در شبکههای مبتنی بر نرمافزار بر مبنای تحلیل آماری جریانها جهت کاهش سربار کنترلر کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
علی نجفی ارتقا کارایی دسته بندی بسته‏ها در الگوریتم‏های فضای چندتایی با استفاده از واحد پردازش گرافیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/05
شکور وکیلیان ارائه یک دسته بندیکننده درختی بسته ها در TCAMبا در نظر گرفتن کران های حافظه کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/20
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سنتز سیستم های دیجیتال 2116279 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
معماری پردازنده های شبکه ای 2116215 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
معماری کامپیوتر 2116069 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
معماری کامپیوتر پیشرفته 2116280 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه ریزپردازنده 2116080 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه ریزپردازنده 2116080 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
سیگنال ها و سیستم ها 2116073 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سنتز سیستم های دیجیتال 2116279 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
معماری پردازنده های شبکه ای 2116215 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1