اساتید دانشکده

مهدی عباسی

مهدی عباسی

مهدی عباسی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ریزپردازنده 2116080 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه ریزپردازنده 2116080 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
سیگنال ها و سیستم ها 2116073 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سنتز سیستم های دیجیتال 2116279 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
معماری پردازنده های شبکه ای 2116215 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 5 نتیجه