اساتید دانشکده

عباس قدیمی

عباس قدیمی

عباس قدیمی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیما اصلانی مطالعه اثر تثبیت با سیمان بر رفتار یک نوع ماسه تحت بارگذاری و باربرداری کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
فائزه اصلیان تاثیر ریزدانه بر تغییرات مدول برشی خاک ماسه ای ساحل بندر انزلی تحت تنش های تناوبی مختلف در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
حمیدرضا اکبری بهروز تاثیر ریزدانه خمیری بر رفتار تناوبی ماسه ساحل بندرانزلی در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
امیر پیشه ورحسابی بررسی اثر نانورس ها بر تغییرات پارامترهای مقاومتی یک نوع ماسه ساحلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/03
پوریا پورقاسمی مطالعه اثر مسیرهای بیش تحکیمی بر رفتار دینامیکی خاک ماسه ای ساحل بندر انزلی در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
حامد طائب لو بررسی اثر تاریخچه تنش تناوبی بر رفتار دینامیکی ماسه ساحلی انزلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/22
بشیر علی ویسی تاثیر سیکل های تر و خشک شدن بر خاک رس تثبیت شده با پلیمر مایع کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
حوریه قربانی تاثیر یخ زدن و آب شدن بر مقاومت برشی خاک رسی تثبیت شده با پلیمر مایع کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
میثم محمدی تأثیر پلیمر مایع بر رفتار مکانیکی خاک های شیستی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز مکانیک خاک 2115016 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
خاک مسلح و روش های اجرای آن 2115418 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
محاسبات عددی 2112003 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مکانیک خاک 2 2115087 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مهندسی پی پیشرفته 2115137 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روش اجزا محدود خاک و پی 2115151 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
سمینار و روش تحقیق 2115190 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
محاسبات عددی 2112003 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مکانیک خاک 2 2115087 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
خاک مسلح و روش های اجرای آن 2115418 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کاربرد آمار و احتمالات در مهندسی ژئوتکنیک 2115409 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مکانیک خاک 2 2115087 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مهندسی پی پیشرفته 2115137 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آز مکانیک خاک 2115016 1 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
روش اجزا محدود خاک و پی 2115151 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
سمینار و روش تحقیق 2115190 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
محاسبات عددی 2112003 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیک خاک 2 2115087 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 18 نتیجه
از 1