اساتید دانشکده

جواد بهنامیان

جواد بهنامیان

جواد بهنامیان   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه‌ریزی عدد صحیح 2114146 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بهینه ‌سازی ترکیبی 2114119 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مباحث پیشرفته در بهینه‌سازی سیستم‌ها 1 2114163 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 3 نتیجه