اساتید دانشکده

فرامرز فرشته صنیعی

فرامرز فرشته صنیعی

فرامرز فرشته صنیعی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهداد احراریزدی هیدروفرمینگ گرم لوله ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/28
حمیدرضا بابامرادی بررسی فرایند اکستروژن انبساطی متناوب برای میله های استوانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
آذر بنفشی مطالعه تجربی و عددی آزمایش سنبه برشی کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/22
حسین خزاعلی شکل دهی نموی ورقی گرم دو آلیاژ سبک دکتری دانلود 1395/11/26
محسن رحیمی تولید لوله های استوانه ای ریزدانه شده کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
امین طاهری تولید مقاطع توخالی منیزیمی با استفاده از فرایند اکستروژن پیچشی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
آرزو عربی مطالعه تأثیر فرآیند کوبش متوالی بر خواص سوپرپلاستیک آلیاژ منیزیم AZ80 کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
مهدی عربی نور مطالعه تجربی ریخته گری گریزاز مرکزآلیاژهای سبک کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/05
نعیمه فخار شکل دهی سوپرپلاستیک آلیاژهای آلومینیم و منیزیم دکتری دانلود 1395/06/29
دانش فریور تاثیرات پروفیل قالب روی خواص مکانیکی ورق های یک آلیاژ منیزیم کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
فهیمه کرمی تولید ورق منیزیم به روش اکستروژن مستقیم کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
حدیث کریمی تأثیرات افزودن نانوذرات و فرآیند اکستروژن بر خواص مکانیکی و ریزساختار یک آلیاژ منیزیم کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
هادی گلعذار طراحی و ساخت یک دستگاه ریخته گری آلیاژ های سبک جهت بررسی تأثیر عناصر آلیاژی بر خواص مکانیکی محصول کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پلاستیسیته 2117324 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
پلاستیسیته 2117122 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مقاومت مصالح 1 2117022 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مکانیک محیط پیوسته 1 2117112 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
استاتیک 2117017 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تحلیل آزمایشهای مهندسی 2117145 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تحلیل آزمایشهای مهندسی 2117243 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تغییر شکل فلزات 2117125 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تغییر شکل فلزات طراحی کاربردی 2117319 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
پلاستیسیته 2117122 3 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
پلاستیسیته 2117324 3 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مقاومت مصالح 1 2117022 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مکانیک محیط پیوسته 1 2117112 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیک محیط پیوسته 1 2117405 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
پلاستیسیته 2117122 3 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پلاستیسیته 2117324 3 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مقاومت مصالح 1 2117022 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مکانیک محیط پیوسته 1 2117405 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1