اساتید دانشکده

فرامرز فرشته صنیعی

فرامرز فرشته صنیعی

فرامرز فرشته صنیعی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتنام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پلاستیسیته 2117324 3 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
پلاستیسیته 2117122 3 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مقاومت مصالح 1 2117022 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مکانیک محیط پیوسته 1 2117405 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیک محیط پیوسته 1 2117112 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
پلاستیسیته 2117122 3 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پلاستیسیته 2117324 3 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مقاومت مصالح 1 2117022 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مکانیک محیط پیوسته 1 2117405 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1