اساتید دانشکده

فریدون رضایی

فریدون رضایی

فریدون رضایی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه سازه های بتن آرمه 2115028 1 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1398
تئوری الاستیسیته 2115180 3 01 هفته های فرد شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
دینامیک سازه ها 2115163 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سازه های بتن آرمه 2 2115068 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها 2115134 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 5 نتیجه