اساتید دانشکده

علیرضا حاتمی

علیرضا حاتمی

علیرضا حاتمی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارائه یک مکانیزم بازارجهت بهینه کردن مبادلات توان درسیستم ریزشبکه چندگانه به هنگام وقوع اغتشاشات احتمالی درشبکه کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/07
صادق ابدالیان ایرانشاهی طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای رفع نوسانات فرکانس پایین ممکن الوقوع در ریز شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
لادن امامی ال اقا مدیریت بهره برداری ریز شبکه ها به کمک روش های بهینه سازی تصادفی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
حسین امیری پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ گویی بار و میزان آلودگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/19
حسین امیری پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ گویی بار و میزان آلودگی دانلود 1394/10/19
حسین امیری پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ گویی بار و میزان آلودگی کارشناسی دانلود 1394/10/19
حسین امیری پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ گویی بار و میزان آلودگی کارشناسی دانلود 1394/10/19
حسین امیری پخش بار اقتصادی دینامیکی در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن پاسخ گویی بار و میزان آلودگی کارشناسی دانلود 1394/10/19
فرهاد امیری مشارکت منابع تولید انرژی تجدیدپذیر در کنترل اتوماتیک تولید کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
احمد امینی کنترل گروهی آسانسورها به منظور صرفه جویی در انرژی مصرفی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/13
پژمان بیات بهینه سازی مصرف انرژی در خودروهای الکتریکی خورشیدی با استفاده از اسپویلر متحرک عقب کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
پیمان بیات مدیریت انرژی در خودروهای الکتریکی خورشیدی با استفاده از مبدل دوطرفه ی سه درگاه کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
حسین بایسته توسعه و مدیریت بهینۀ شبکه های توزیع الکتریکی در حضور منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
سیدعلی بنی عقیل مدیریت بهینه انرژی آسانسورها با در نظر گرفتن ذخیره سازهای انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
مهدی خانجانیان پاک تخمین الاستیسیته قیمت برق با استفاده از شبکه عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/13
محمدصادق خانی علی اکبری تعیین استراتژی بهینه اپراتور مستقل سیستم در برنامه ریزی کوتاه مدت پاسخ گویی بار کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/13
حسین دهقانی طراحی فیلتر سمت شبکه یکسوسازهای سه فاز به منظور بهبود کیفیت توان کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/11
جواد زلقی تعیین سهم مشترکین مختلف از بار فیدر به روش خوشه بندی سری های زمانی چندگانه کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/24
ساحل سلیمانی فرد ارائه الگویی برای تشخیص مصرف نامتعارف مشترکین برق کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
نادر شاکرمی مدیریت انرژی در سیستم های الکتریکی کوچک مشتمل بر منابع انرژی تجدیدپذیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
محمد صوفی کنترل سیستم های تهویه هوای مطبوع به منظور مدیریت انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/09
امید عابدی یک الگوریتم قطعی بازآرایی غیر برخط برای بهبود بازدهی آرایه های فتوولتاییک فرسوده با خطادار کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
الهه کدیور مدیریت تراکم در شبکه ی توزیع با درنظر گرفتن ضریب نفوذ بالای منابع تولید پراکنده کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
بابک کشاورز زاهد پیش بینی قیمت برق با استفاده از یک روش ترکیبی جدید مبتنی بر هوش محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/07
مهدی گوهری ارزیابی و انتخاب بهینه مولدهای همزمان گرما و برق با در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت سوخت کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
پریسا لطیفی ارائه یک طرح حفاظت تطبیقی برای ریزشبکه ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
وحید مومیوند ارائه یک روش کنترل هوشمند برای بارهای حرارتی به منظور شرکت در برنامه های پاسخگویی بار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بازار برق 2113275 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 2113117 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
بهره برداری از سیستم قدرت 2113200 3 02 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
بهره برداری از سیستم قدرت 2113200 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 2113117 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 2113136 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بازار برق 2113275 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 2113117 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مدارهای الکتریکی 1 2113107 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1