اساتید دانشکده

حمیدرضا دزفولیان

حمیدرضا دزفولیان

حمیدرضا دزفولیان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی کار و زمان 2114014 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مباحث منتخب 2114130 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت 2114067 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
طراحی ایجاد صنایع 2114156 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مباحث منتخب 2114130 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مهندسی فاکتورهای انسانی 2114028 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ارزیابی کار و زمان 2114014 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت 2114067 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1398
داده‌کاوی، مدل‌ها، الگوریتم‌ها و کاریردها 2114165 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مهندسی سیستم 2114095 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 10 نتیجه
از 1