اساتید دانشکده

حبیب اله سایه وند

حبیب اله سایه وند

حبیب اله سایه وند   (EN Page)

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرشید احمدی مطالعه انتقال حرارت جابجائی از مجموعه استوانه های با مقطع بیضوی تعبیه شده در یک محیط متخلخل کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/07
ایمان آزادگان جهرمی شبیه سازی عددی یک پرتابه مافوق صوت مجهز به عملگر راهنما در جریان شبه دائم کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/28
مجید اسفندیاری بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانو سیالات در جریان آرام درون لوله کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/09
امیر بصیری پارسا افزایش انتقال حرارت نانو سیالات از طریق کنترل اثرات تفرق حرارتی در یک مجرای پر شده با ماده متخلخل اشباع دکتری دانلود 1396/10/23
سید مسعود جهانمراد نوری تحلیل نرم افزاری تاثیرات فلپ ها بر ضرائب لیفت و درگ تعدادی ایرفویل کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/09
امین حبیب زاده مطالعه انتقال حرارت جابجائی آزاد در یک محفظه مربعی همراه با بافل با استفاده از ترکیب سیال و نانو ذرات (نانو سیال) کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/13
سیدعلی حسینی چادکانی بهبود انتقال حرارت در کانال و لوله از طریق کنترل اثرات تفرق حرارتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/19
فرزاد حسن نژادشریفی تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت تک فازی در یک مبدل حرارتی صفحه ای راهگاه میکروکانال کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
احسان صفرنیا شبیه سازی عددی هیدرودینامیک و انتقال حرارت در یک بستر سیالی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
آرش فلاحی تحلیل عددی انتقال حرارت جابجائی اجباری دائم دو استوانه پشت سر هم جا داده شده در یک ماده متخلخل اشباع شده از نانو سیال کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
احمد کریمی مجاهد مقایسه عملکرد حرارتی بین چاه های حرارتی با پره های صفحه ای و سوزنی در جابجائی ازاد کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
محمدامین گودرزی شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت مغشوش نانو سیال در محیط متخلخل همگن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
رضا نعمتی تحلیل عددی لوله حرارتی پالسی بر مبنای جریان جدا شونده با کاربرد نانو سیالات کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت 1 2117032 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
انتقال حرارت تشعشع 2117182 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
انتقال حرارت تشعشع تبدیل انرژی 2117287 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مکانیک سیالات 1 2117026 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آز- انتقال حرارت 2117033 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1398
لایه مرزی 1 تبدیل انرژی 2117268 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
لایه مرزی 2117189 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مکانیک سیالات 1 2117026 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مکانیک سیالات 2 2117027 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آز- ترمودینامیک 2117025 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
انتقال حرارت 1 2117032 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ترمودینامیک پیشرفته 2117178 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
جریان و انتقال حرارت در مواد متخلخل 2117395 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
جریان و انتقال حرارت در مواد متخلخل 2117370 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آز- ترمودینامیک 2117025 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/10 (12:00 - 14:00) ترم اول 1397
آئرو دینامیک پیشرفته 1 تبدیل انرژی 2117256 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ترمودینامیک پیشرفته 2117178 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ترمو دینامیک پیشرفته تبدیل انرژی 2117272 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکانیک سیالات 2 2117027 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1