اساتید دانشکده

حبیب اله سایه وند

حبیب اله سایه وند

حبیب اله سایه وند   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز- ترمودینامیک 2117025 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
انتقال حرارت 1 2117032 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ترمودینامیک پیشرفته 2117178 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
جریان و انتقال حرارت در مواد متخلخل 2117395 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
جریان و انتقال حرارت در مواد متخلخل 2117370 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آز- ترمودینامیک 2117025 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/10 (12:00 - 14:00) ترم اول 1397
آئرو دینامیک پیشرفته 1 تبدیل انرژی 2117256 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ترمودینامیک پیشرفته 2117178 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ترمو دینامیک پیشرفته تبدیل انرژی 2117272 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکانیک سیالات 2 2117027 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 10 نتیجه
از 1