اساتید دانشکده

محمدمهدی شهبازی

محمدمهدی شهبازی

محمدمهدی شهبازی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز الکترونیک صنعتی 2113135 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
آز الکترونیک صنعتی 2113135 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1399
الکترونیک صنعتی 2113105 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
الکترونیک قدرت 1 2113195 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مدارهای الکتریکی2 2113108 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (19:00 - 20:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آز الکترونیک صنعتی 2113135 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
الکترونیک صنعتی 2113105 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ماشینهای الکتریکی 3 2113040 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدارهای الکتریکی2 2113108 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آز الکترونیک صنعتی 2113135 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آز الکترونیک صنعتی 2113135 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
الکترونیک صنعتی 2113105 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 17:00) | هفته های فرد سه شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
الکترونیک قدرت 1 2113195 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدارهای الکتریکی2 2113108 2 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 14 نتیجه
از 1