اساتید دانشکده

محمد ملکی

محمد ملکی

محمد ملکی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیرحسین ایروانی بررسی رفتار گسیختگی و بعد از گسیختگی خاک های رسی بیش تحکیم یافته غیر اشباع کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/01
علیرضا اشکان مهر بررسی رفتار خاک ماسه ای لای دار تحت بارگذاری های استاتیکی و سیکلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
حسن پویان توسعه یک مدل رفتاری موجود برای خاکهای غیر اشباع و اعتبار بخشی آن تحت مسیرهای تنش آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
مهدیه دارابی بررسی رفتار پس از زلزله سدهای خاکی با نگرش ویژه بر تاثیر هندسه مقطع کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/04
پیمان زارعی مطالعه تجربی رفتار ویسکوپلاستیک مخلوط آسفالت مورد استفاده در شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/01
محمد غلام زاده تاثیر هندسه بر رفتار پی های شبکه ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/01
محمدامین فرهپور بررسی تاثیر متاکائولین در بهینه سازی مواد مضاف در تزریق خاک ماسه ای با دوغاب سیمان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های اجرا گود و سازه نگهبان 2115133 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ژئوتکنیک لرزه ای 2115407 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مکانیک محیط های پیوسته(خاک وپی) 2115177 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مهندسی پی 2115060 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته 2115408 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1398
رفتار خاک های غیر اشباع 2115284 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدلسازی رفتار خاک 2115281 3 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مهندسی پی 2115060 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ژئوتکنیک لرزه ای 2115407 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیک محیط های پیوسته(خاک وپی) 2115177 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مهندسی پی 2115060 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 11 نتیجه
از 1