اساتید دانشکده

پروانه سموئی

پروانه سموئی

پروانه سموئی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی ریاضی 2114076 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی و کنترل تولید موجودیها 1 2114016 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تحقیق درعملیات 2 2114049 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طراحی سیستمهای صنعتی 2114138 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 4 نتیجه