اساتید دانشکده

پروانه سموئی

پروانه سموئی

پروانه سموئی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی ریاضی 2114076 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
تحقیق درعملیات 2 2114049 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
طراحی سیستمهای صنعتی 2114138 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
هوشمندی و تحلیل زنجیره تامین 2114168 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین 2114144 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی و کنترل تولید موجودیها 2 2114030 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تحقیق درعملیات 1 2114048 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
هوشمندی و تحلیل زنجیره تامین 2114168 3 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی ریاضی 2114076 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی و کنترل تولید موجودیها 1 2114016 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تحقیق درعملیات 2 2114049 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طراحی سیستمهای صنعتی 2114138 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 12 نتیجه
از 1