اساتید دانشکده

حسین ترابزاده خراسانی

حسین ترابزاده خراسانی

حسین ترابزاده خراسانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک سنجش از دور 2115456 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نقشه برداری 2115096 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 2 نتیجه