اساتید دانشکده

یوسف مظاهری رودبالی

یوسف مظاهری رودبالی

یوسف مظاهری رودبالی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوری نابجایی 2118219 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
خواص مکانیکی مواد 2 2118102 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مکانیک مواد 2118074 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 3 نتیجه