اساتید دانشکده

یوسف مظاهری رودبالی

یوسف مظاهری رودبالی

یوسف مظاهری رودبالی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه روشهای پیشرفته مطالعه مواد 2118159 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول شکل دهی مواد 1 2118087 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
خواص مکانیکی مواد 1 2118024 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تئوری نابجایی 2118219 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
خواص مکانیکی مواد 2 2118102 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مکانیک مواد 2118074 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 6 نتیجه
از 1