نام و نام خانوادگی عنوان سازمانی واحد سازمانی تلفن همراه شماره داخلی شماره مستقیم شماره فکس پست الکترونیکی
پشتیبان کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2047 31402047
اتاق استراحت نگهبانی دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2011 31402011
مصطفی مقصودی امور عمومی دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2005 31402005
آرش حجتی مدیر خدمات دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2006 31402006
فاطمه قدیم پور متصدی دبیرخانه دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2008 31402008
فتح اله عطائی نجاری امین اموال دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2009 31402009
اطلاعات و انتظامات دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2010 31402010
دبیرخانه دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2007 31402007
دفتر معاون آموزشی دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2022 31402022 31402399
عباس رمضانی معاون آموزشی دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2021 31402021 31402399
علی مینایی مبتکر مسئول دفتر ریاست دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2003 31402003 31402399
رئیس دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2004 31402004 31402399
مهدی اصلانی مدیر سیستم دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2024 31402024
مجید معظمی گودرزی مدیر آموزش دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2025 31402025
فرهاد رضائی بایگان آموزش دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2027 31402027
مهدی علی پور کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2028 31402028
محمدهادی طهماسبی زاده امور کلاسهای دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2029 31402029
آزمایشگاه اندازه گیری مدار دانشکده فنی و مهندسی 2075 31402075
آزمایشگاه الکترونیک دانشکده فنی و مهندسی 2071 31402071
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی دانشکده فنی و مهندسی 2073 31402073
لیلا زنگنه کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته برق دانشکده فنی و مهندسی 2067 31402067
محبوبه وزیری دبیر کتابدار دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2051 31402051
آزمایشگاه تکنیک پالس دانشکده فنی و مهندسی 2077 31402077
آزمایشگاه ریزشبکه و انرژی های نو دانشکده فنی و مهندسی 2111 31402111
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی دانشکده فنی و مهندسی 2091 31402091
لیلا زنگنه کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی 2064 31402064
لیلا زنگنه کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته مواد دانشکده فنی و مهندسی 2065 31402065
علیرضا همتی کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی دانشکده فنی و مهندسی 2188 31402188
لیلا زنگنه کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته مکانیک دانشکده فنی و مهندسی 2069 31402069
زهرا نصیری مهد کارشناس آزمایشگاه الکترونیک دانشکده فنی و مهندسی 2070 31402070
لیلا زنگنه کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته صنایع دانشکده فنی و مهندسی 2068 31402068
علی محمد ثنایی کارشناس آزمایشگاه الکترونیک صنعتی دانشکده فنی و مهندسی 2072 31402072
علی محمد ثنایی کارشناس آزمایشگاه اندازه گیری مدار دانشکده فنی و مهندسی 2074 31402074
زهرا نصیری مهد کارشناس آزمایشگاه تکنیک پالس دانشکده فنی و مهندسی 2076 31402076
زهرا نصیری مهد کارشناس آزمایشگاه مدارهای مخابراتی دانشکده فنی و مهندسی 2090 31402090
رامین بقایی کارشناس آموزشی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی 2141 31402141
حسن علم خواه معاون پژوهشی دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2040 31402040 31402399
علی مینایی مبتکر مسئول دفتر معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2061 31402061 31402399
علی مینایی مبتکر مسئول دفتر معاون پژوهشی دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2042 31402042 31402399
احمد ظاهردناک کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی 2101 31402101
بایگانی آموزش دانشکده فنی و مهندسی 2026 31402026
دفتر معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2041 31402041 31402399
دفتر معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2062 31402062 31402399
سرپرست آزمایشگاه ریز شبکه و انرژی های نو دانشکده فنی و مهندسی 2110 31402110
کارشناس پژوهشی دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2043 31402043
فنی حرفه ای دانشکده فنی و مهندسی 2052 31402052
کارگاه تیم های استعدادهای درخشان دانشکده فنی و مهندسی 2053 31402053
کتابخانه دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2049 31402049
مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده فنی و مهندسی 2044 31402044
پروانه سموئی سرپرست آزمایشگاه زنجیره تامین و داده کاوی دانشکده فنی و مهندسی 2150 31402150
مریم خانی نور کارشناس آزمایشگاه تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی دانشکده فنی و مهندسی 2172 31402172
عباس دهشور کارشناس آموزشی گروه مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی 2201 31402201
امید ایمان طلب مدیر گروه مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی 2203 31402203
جواد طاهری نژاد مدیر گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی 2211 31402211
سمیه الیاسی کارشناس آموزش گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی 2213 31402213
سمیه الیاسی کارشناس آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده فنی و مهندسی 2214 31402214
محمد ملکی سرپرست آزمایشگاه دینامیک خاک دانشکده فنی و مهندسی 2230 31402230
وحیدرضا اوحدی سرپرست آزمایشگاه ژئوتکنیک زیست محیطی دانشکده فنی و مهندسی 2234 31402234
عباس قدیمی سرپرست آزمایشگاه مدلسازی فیزیکی در ژئوتکنیک دانشکده فنی و مهندسی 2246 31402246
محمد ملکی سرپرست آزمایشگاه مدلسازی فیزیکی در ژئوتکنیک دانشکده فنی و مهندسی 2246 31402246
جلال صادقیان سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده فنی و مهندسی 2248 31402248
جواد طاهری نژاد سرپرست آزمایشگاه روسازی راه دانشکده فنی و مهندسی 2253 31402253
امیره نوربخش سرپرست آزمایشگاه ترمودینامیک دانشکده فنی و مهندسی 2282 31402282
رضا قیامی مجهز کارشناس آزمایشگاه ترمودینامیک دانشکده فنی و مهندسی 2284 31402284
محسن گودرزی سرپرست آزمایشگاه دینامیک سیالات محاسباتی دانشکده فنی و مهندسی 2290 31402290
داود نادری سرپرست آزمایشگاه رباتیک دانشکده فنی و مهندسی 2292 31402292
رضا قیامی مجهز کارشناس آزمایشگاه سیالات دانشکده فنی و مهندسی 2296 31402296
علیرضا شوشتری مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی 2302 31402302
حاتم عبدلی مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی 2330 31402330
نسرین رنجبران کارشناس آموزشی گروه کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی 2331 31402331
حسن ختن لو سرپرست آزمایشگاه سیستمهای هوشمند و یادگیری ماشین دانشکده فنی و مهندسی 2334 31402334
اتاق جلسات گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی 2212 31402212
اتاق جلسات گروه مواد دانشکده فنی و مهندسی 2202 31402202
آزمایشگاه ارتعاشات دانشکده فنی و مهندسی 2273 31402273
آزمایشگاه ترمودینامیک دانشکده فنی و مهندسی 2283 31402283
آزمایشگاه تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی دانشکده فنی و مهندسی 2171 31402171
آزمایشگاه دینامیک خاک دانشکده فنی و مهندسی 2231 31402231
آزمایشگاه دینامیک سیالات محاسباتی دانشکده فنی و مهندسی 2289 31402289
آزمایشگاه رباتیک دانشکده فنی و مهندسی 2291 31402291
آزمایشگاه روسازی راه دانشکده فنی و مهندسی 2221 31402221
آزمایشگاه زنجیره تامین و داده کاوی دانشکده فنی و مهندسی 2151 31402151
آزمایشگاه ژئوتکنیک زیست محیطی دانشکده فنی و مهندسی 2235 31402235
آزمایشگاه سیالات دانشکده فنی و مهندسی 2295 31402295
آزمایشگاه سیستمهای هوشمند و یادگیری ماشین دانشکده فنی و مهندسی 2335 31402335
آزمایشگاه مدلسازی فیزیکی در ژئوتکنیک دانشکده فنی و مهندسی 2245 31402245
آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده فنی و مهندسی 2215 31402215
سرپرست آزمایشگاه ارتعاشات دانشکده فنی و مهندسی 2274 31402274
کارشناس آزمایشگاه روسازی راه دانشکده فنی و مهندسی 2220 31402220
فاطمه عزیز ملایری کارشناس آزمایشگاه پایگاه داده ها دانشکده فنی و مهندسی 2342 31402342
فاطمه عزیز ملایری کارشناس آزمایشگاه سیستم عامل دانشکده فنی و مهندسی 2354 31402354
مهدی عباسی سرپرست آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی 2366 31402366
فاطمه بهرامیان کارشناس کارگاه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2372 31402372
علیرضا حاتمی عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی 6330 31406330
سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی 6331 31406331
عباس رمضانی عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی 6333 31406333
زهرا سهرابی عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی 6334 31406334
جواد بهنامیان عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی 6345 31406345
حمیدرضا دزفولیان عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی 6348 31406348
نفیسه سلیمانی عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی 6349 31406349
حسین ترابزاده خراسانی عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی 6358 31406358
مرتضی حیدری مظفر عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی 6360 31406360
بهرام رضایی عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی 6361 31406361
امیر رضائی صامتی عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی 6363 31406363
محمد شوشتری عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی 6364 31406364
جلال صادقیان عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی 6365 31406365
جواد طاهری نژاد عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی 6366 31406366
مجید فضلی عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی 6367 31406367
مصطفی مقدسی عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی 6369 31406369
حسن ختن لو عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی 6376 31406376
مهدی سخائی نیا عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی 6377 31406377
مهدی عباسی عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی 6378 31406378
حاتم عبدلی عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی 6379 31406379
محرم منصوری زاده عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی 6381 31406381
محمد نصیری عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی 6382 31406382
فضل اله اسکندری منجیلی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی 6386 31406386
رحمن سیفی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی 6390 31406390
علیرضا شوشتری عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی 6392 31406392
محمدسعید عقیقی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی 6393 31406393
فرامرز فرشته صنیعی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی 6395 31406395
حامد کلهری عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی 6396 31406396
محسن گودرزی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی 6398 31406398
امیرحسین محمودی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی 6400 31406400
داود نادری عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی 6402 31406402
حمید اصفهانی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی 6410 31406410
امید ایمان طلب عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی 6411 31406411
آزمایشگاه سیستم عامل دانشکده فنی و مهندسی 2353 31402353
آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی 2365 31402365
کارگاه کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی 2371 31402371
محسن شیخی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی 6412 31406412
حسن علم خواه عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی 6413 31406413
میثم نوری عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی 6417 31406417
سیدمیرحسین دزفولیان عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی 6800 31406800
ابوالقاسم مکانیک عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی 6806 31406806
آزمایشگاه متالوگرافی دانشکده فنی و مهندسی 2187 31402187
لیلا زنگنه کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته عمران دانشکده فنی و مهندسی 2066 31402066
حسن علم خواه معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2063 31402063 31402399
فاطمه قدیم پور مسئول دفتر معاون آموزشی دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2023 31402023 31402399
اتاق جلسات گروه صنایع دانشکده فنی و مهندسی 2142 31402142
آزمایشگاه پایگاه داده ها دانشکده فنی و مهندسی 2341 31402341
آرش فتاح الحسینی سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی فتوکالیست دانشکده فنی و مهندسی 2164 31402164
دفتر ریاست دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2020 31402020 31402399
مرتضی یوسف صنعتی عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی 6383 31406383
آزمایشگاه تحقیقاتی فتوکالیست دانشکده فنی و مهندسی 2165 31402165
آبدارخانه دانشکده مهندسی دانشکده فنی و مهندسی 2019 31402019