اساتید دانشکده

امیرحسین محمودی

امیرحسین محمودی

امیرحسین محمودی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالات



همایش ها




نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اندازه گیری سختی با استفاده از پارامترهای منحنی نیرو-نفوذ برای فرورونده برینل کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/19
مطالعه تجربی و عددی اثر پارامترهای ساخت بر روی تنش های پسماند در روش ساخت افزایشی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
اصلاح تنش های پسماند نمونه های ساخت افزایشی با استفاده از ساچمه پاشی و پاشش جت آب کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
اسما سمواتی اندازه گیری سختی با استفاده از پارامترهای منحنی نیرو-نفوذ برای فرورونده برینل کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/19
مریم آرامی اصلاح تنش های پسماند نمونه های ساخت افزایشی با استفاده از ساچمه پاشی و پاشش جت آب کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
فرزاد تتر تنش گیری در قطعات با استفاده از ارتعاش کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
رضا ترکمان بررسی اثر پلاستیسیته در اندازه گیری تنش پسماند به روش التراسونیک کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
امیرمحمد جمالی بررسی اثر پارامترهای مختلف در تولید تنش پسماند سطحی با روش واتر جت پینینگ کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/21
علیرضا حسنی حسنی اندازه گیری تنش پسماند به روش شیار زنی صلیبی روی نمونه کوئنچ شده کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/13
امیررضا حسین زاده یحیائی تنش پسماند صفحه ای و خواص ماده به روش نفوذ تیز دکتری دانلود 1397/02/25
آوا خواجه ئیان بررسی اثر ساچمه پاشی بر توزیع مجدد تنش های پسماند حاصل از جوشکاری کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/11
صبا سلمانی قنبری اندازه گیری تنش پسماند صفحه ای با استفاده از آزمایش نفوذ سمبه تیز در محل استفاده از قطعه کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/25
فهیمه صلاحی اردکانی بررسی توزیع تنشهای پسماند حاصل از پاشش جت آب کارشناسی ارشد 1394/11/18
علی قاسمی توزیع مجدد تنش های پسماند ناشی از ساچمه پاشی بر روی نمونه های با تنش های پسماند اولیه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
فاطمه کرمی فرد مطالعه تجربی و عددی اثر پارامترهای ساخت بر روی تنش های پسماند در روش ساخت افزایشی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مهدیس گودرزی کاربرد فرورونده بیضی گون در اندازه گیری تنشهای پسماند سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/18
سعید مرادی بررسی مکـانیکی و متالوژیکی رفتـار شکست و بالستیک ورق فــولادی HSLA-100 در دماهای محیط تا زیر صفر با نرخهای کرنش متفاوت کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
هاشم میکاییلی اثر تنش پسماند بر نمودار تنش-کرنش بدست آمده ازمیله ی هاپکینسون کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/20
هاشم میکاییلی اثر تنشهای پسماند بر نمودار بدست آمده از میله هاپکینسون کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
مرضیه نبئی تاثیر ریزدانه سازی و تنش های پس ماند حاصل از ساچمه زنی بر رفتار خوردگی تیتانیم خالص تجاری کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/08
منیژه نجفی بررسی اثر ضخامت پوشش نیتریدی نانوساختار اعمال شده به روش رسوب فیزیکی بخار PVD بر خواص سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
مجید نیکنام عیب یابی و تمدید عمر در آلیاژ آلومینیوم 356A کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/08
داریوش یوسف زاده مطالعه ی تجربی وعددی اندازه گیری تنش پسماند با استفاده از روش کانتوردر نمونه های تو خالی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رفتار مکانیکی مواد 2117329 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
رفتار مکانیکی مواد 2117129 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
زبان تخصصی 2117038 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مقاومت مصالح 1 2117022 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تحلیل تجربی تنش 1 2117117 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1400/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
تحلیل تجربی تنش 1 2117252 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1400/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
زبان تخصصی 2117038 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مقاومت مصالح 1 2117022 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
رفتار مکانیکی مواد 2117329 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
رفتار مکانیکی مواد 2117129 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
زبان تخصصی 2117038 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مقاومت مصالح 1 2117022 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تحلیل تجربی تنش 1 2117252 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تحلیل تجربی تنش 1 2117117 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
زبان تخصصی 2117038 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مقاومت مصالح 1 2117022 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 16 نتیجه
از 1