اساتید دانشکده

علی علوی نیا

علی علوی نیا

علی علوی نیا   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شیرازی همدانی علی بررسی خواص مکانیکی جوش های اغتشاشی اصطکاکی قطعات مس دکتری دانلود 1395/06/29
مصطفی ابوالفتحی بررسی تجربی و عددی رفتار مکانیکی لوله های جدار نازک با تغییرشکل های مرکب (انبساط محیطی و چین خوردگی) تحت بار محوری کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/28
علی اخوان عطار مقایسه تاثیر تیغه های داخلی و خارجی بر رفتار مکانیکی سازه های جدارنازک با مقطع مربع کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/08
محمد بیات تله جردی بررسی اثر ابعاد هندسی بر عملکرد سازه های جدار نازک Tشکل تحت بار ضربه ای کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
محمدعلی بیگدلی شاملو بررسی تجربی و عددی مقاومت بالستیکی سازه های ساندویچی فلزی با هسته مشبک کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
سعید پارسا بررسی قابلیت جذب انرژی سازه های جدار نازک استوانه ای در مکانیزم تغییر شکل انقباضی- انبساطی همزمان. کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/16
احمد توسلی منش تولید لوله های کامپوزیت دو جداره مس- آلومینیوم با و بدون نانو مواد به روش FSW/ FSP و بررسی خواص مکانیکی آن ها دکتری دانلود 1397/07/30
محمدجواد توکلی بررسی تجربی و عددی ویژگی های جذب انرژی لوله های استوانه ای در انبساط محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/31
صابر چهاردولی بررسی رفتار مکانیکی سازه های متشکل از لوله های متداخل چندگانه تحت بار محوری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
علی زینالی بررسی رفتار مکانیکی سازه های جدار نازک استوانه ای با تیغه های داخلی موج دار تحت بارگذاری محوری کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/23
حسین ساسانی پور بررسی مقاومت مکانیکی بتن های خودتراکم با الیاف ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/04
محمد عباسی بررسی تجربی و عددی اثر چیدمان لایه های فوم بر مقاومت بالستیکی سازه های ساندویچی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
مهدی کاظمی بررسی تحلیلی و تجربی حد بالستیک پانل های ساندویچی با رویه های آلومنیومی و هسته فومی با تغییر تدریجی چگالی هسته دکتری دانلود 1396/07/11
رحمت الله کیانی هرچگانی تحلیل و طراحی فوم مناسب کفش برای تامین راحتی پا و جذب انرژی ناشی از بارهای شبه استاتیکی و ضربه ای کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
امین کریمی دهکردی بررسی تأثیر کفی داخل کفش بر توزیع تنش در کف پا در سقوط از ارتفاع کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
فرزاد محمدجانی بهینه سازی ابعادی لوله های مخروطی ناقص، به منظور افزایش کارایی و جذب انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
حسن ملکی بررسی اثر نسبت های هندسی بر رفتار مکانیکی سازه های جدار نازک استوانه- مخروطی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
صفورا یونجی مطالعه رفتار میکرومکانیکی بافت سیب زمینی بوسیله میکروسکوپ الکترونی و شبیه سازی المان محدود بافت: تاثیر فشار ترگر، انرژی ضربه و انبارمانی دکتری دانلود 1396/11/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الاستیسیته 2117304 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
تئوری الاستیسیته 1 2117121 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
تئوری الاستیسیته 2 2117314 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
دینامیک 2117018 4 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مقاومت مصالح 3 2117052 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
دینامیک 2117018 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مقاومت مصالح 2 2117030 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مکانیک ضربه(1) 2117160 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مکانیک ضربه ای 1 طراحی کاربردی 2117299 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
الاستیسیته 2117304 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
تئوری الاستیسیته 1 2117121 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
دینامیک 2117018 4 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
دینامیک 2117018 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مقاومت مصالح 2 2117030 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مکانیک ضربه(1) 2117160 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مکانیک ضربه ای 1 طراحی کاربردی 2117299 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
الاستیسیته 2117304 3 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تئوری الاستیسیته 1 2117121 3 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
دینامیک 2117018 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مقاومت مصالح 3 2117052 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2