اساتید دانشکده

داود نادری

داود نادری

داود نادری   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
دینامیک ماشین 2117034 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
رباتیک (سینماتیک ودینامیک) 2117158 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
رباتیک سینماتیک و دینامیک طراحی کاربردی 2117297 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
طراحی مکانیزمها 2117050 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
دینامیک ماشین 2117034 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
رباتیک (سینماتیک ودینامیک) 2117158 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
رباتیک سینماتیک و دینامیک طراحی کاربردی 2117297 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
طراحی مکانیزمها 2117050 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
دینامیک ماشین 2117034 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
دینامیک ماشین 2117034 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1