اساتید دانشکده

پرویز خانجانزاده

پرویز خانجانزاده

پرویز خانجانزاده   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 56 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
علم مواد 2117019 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00)
کارگاه ریخته گری و آهنگری 2117057 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
کارگاه ریخته گری و آهنگری 2117057 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 01 | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 02 | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 03 | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 04 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
شناخت فلزات صنعتی 2117090 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:00)
علم مواد 2117019 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00)
علم مواد 2117019 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00)
کارگاه ریخته گری و آهنگری 2117057 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
کارگاه ریخته گری و آهنگری 2117057 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
کارگاه ریخته گری و آهنگری 2117057 1 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
علم مواد 2117019 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
کارگاه ریخته گری و آهنگری 2117057 1 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
کارگاه ریخته گری و آهنگری 2117057 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
نقشه کشی صنعتی 1 2117015 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 56 نتیجه
از 3