اساتید دانشکده

محسن گودرزی

محسن گودرزی

محسن گودرزی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر نسبت ارتفاع به قطر استوانه روی پدیده ریزش گردابه ها کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
تأثیر محل قرارگیری بازیاب حرارتی سیکل برایتون-برایتون معکوس بر عملکرد حرارتی آن کارشناسی ارشد 1394/06/31
بررسی تأثیر فاز تابع سینوسی توصیف کننده شکل صفحه جدا کننده در مبدل حرارتی دوراهه در حالت دما ثابت کارشناسی ارشد 1394/07/07
بررسی تأثیر فاز تابع سینوسی توصیف کننده شکل صفحه جدا کننده در مبدل حرارتی دوراهه در حالت شار ثابت کارشناسی ارشد 1394/06/14
بررسی عملکرد حرارتی برج خنک کن خشک طبیعی با چیدمان جدید رادیاتورها کارشناسی ارشد 1395/07/13
بررسی اثر شکاف وتری در پدیده ریزش گردابه ای پشت استوانه کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
بررسی سه بعدی عملکرد توربین ساونیوس با صفحات انتهایی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
بهینه سازی تهویه و شبیه سازی تعرق در گلخانه های استان همدان با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و تراز انرژی دکتری دانلود 1399/09/05
کیان اسدی بررسی اثر شکاف وتری در پدیده ریزش گردابه ای پشت استوانه کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
سیدمعین الدین رضوانی بهینه سازی تهویه و شبیه سازی تعرق در گلخانه های استان همدان با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و تراز انرژی دکتری دانلود 1399/09/05
صلاح الدین سلیمی بررسی سه بعدی عملکرد توربین ساونیوس با صفحات انتهایی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
پاکزاد امیری اثر نسبت ارتفاع به قطر استوانه روی پدیده ریزش گردابه ها کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
محمد امیری شورباخلو بررسی اثر موانع در جریان لایه مرزی مبدلهای حرارتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
سوزان پیری شبیه سازی عددی تغییر شکل یک قطره درون لایه مرزی و بررسی نسبت ویسکوزیته آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
فاطمه تختی مطالعه تاثیربرخی پارامترهای هندسی و هیدرولیکی برتغییرات ضریب دبی در سرریزهای لبه طولانی(کلید پیانویی) در حالت جریان کارشناسی ارشد 1394/09/15
احسان خلیلی دهکردی تحلیل هیدرودینامیکی جریان آرام کنترل شونده حول استوانه دکتری 1395/11/23
نسرین داستان بررسی عملکرد مبدل حرارتی حلقوی با جریان دوسویه با شرط مرزی دما ثابت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
رحیمه صادقی بررسی اثر سطوح مواج بر عملکرد حرارتی جریان با آرایش دوسویه بین دو صفحه تخت موازی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
محمد عباسی بررسی عملکرد مبدل حرارتی حلقوی با جریان دوسویه با شرط مرزی شار حرارتی ثابت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
نیما عشق ابادی بررسی عددی اثر متغیرهای هندسی بر عملکرد حرارتی یک مبدل حرارتی صفحه موازی با آرایش جریان دو سویه کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
علی غیبی بررسی سیکل تبرید گذربحرانی دی اکسید کربن دو مرحله ای شامل اجکتور با انشعاب قبل از مبدل حرارتی میانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/05
مهدی معتمدیان بررسی سیکل تبرید گذربحرانی کربن دی اکسید با انشعاب قبل از مبدل حرارتی میانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/01
عرفان نوری بررسی عملکرد مبدل حرارتی تودرتو با سطح داخلی مواج کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
محاسبات عددی پیشرفته 2117113 3 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مکانیک سیالات 1 2117026 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مکانیک سیالات پیشرفته 2117154 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مکانیک سیالات پیشرفته تبدیل انرژی 2117290 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
دینامیک سیالات محاسباتی(1) 2117214 3 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
دینامیک سیالات محاسباتی 2117048 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
دینامیک سیالات محاسباتی 2117293 3 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مکانیک سیالات 1 2117026 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
توربوماشین 2117039 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
محاسبات عددی پیشرفته 2117113 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مکانیک سیالات 1 2117026 3 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مکانیک سیالات پیشرفته 2117154 3 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
دینامیک سیالات محاسباتی(1) 2117214 3 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
دینامیک سیالات محاسباتی 2117048 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مکانیک سیالات 1 2117026 3 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
توربوماشین 2117039 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
محاسبات عددی پیشرفته 2117113 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مکانیک سیالات 2 2117027 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیک سیالات پیشرفته 2117154 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیک سیالات پیشرفته تبدیل انرژی 2117290 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2