اساتید دانشکده

محسن صادقی مهر

محسن صادقی مهر

محسن صادقی مهر   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: