اساتید دانشکده

مهدی کریمی

مهدی کریمی

مهدی کریمی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آنالیز تجربی و شبیه سازی ارتعاشات پیچشی شفت با عیوب خمیدگی و پیچش کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
مدلسازی دینامیکی غیرخطی و طراحی سیستم کنترل مقاوم اچ بینهایت نوسانات گالوپینگ در خطوط انتقال ولتاژ بالا کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/20
تعیین فضای کاری رباتهای موازی دلتا 3 و دلتا 4 درجه آزادی با استفاده از روش آنالیز بازهای کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/24
فاطمه پورکریمان تعیین فضای کاری رباتهای موازی دلتا 3 و دلتا 4 درجه آزادی با استفاده از روش آنالیز بازهای کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/24
الهه جمور مدلسازی دینامیکی غیرخطی و طراحی سیستم کنترل مقاوم اچ بینهایت نوسانات گالوپینگ در خطوط انتقال ولتاژ بالا کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/20
میلاد محمدی آنالیز تجربی و شبیه سازی ارتعاشات پیچشی شفت با عیوب خمیدگی و پیچش کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
حسین اله وردی تشخیص وجود ترک و مکان یابی سه بعدی آن در سرسیلنذر توسط روش انتشار صوت کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/06
مسعود حاتمی گروسی آنالیز ارتعاشی پمپ گریز از مرکز شعاعی و بررسی پدیده کاویتاسیون در ابن نوع پمپ با پروانه سالم و معیوب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/03
سجاد خراسانی مدل سازی، تجزیه و تحلیل و بهینه سازی برداشت انرژی از ارتعاشات تیرهای مگنتواستریکتیو کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/09
امین دادستان برنامه ریزی حرکت یک بازوی مکانیکی با شش درجه آزادی در یک محیط دینامیکی دو بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
حسین یزدی آنالیز ارتعاشات و شناسایی ترک در ورق های سانویچی تخت به کمک روشهای هوش مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/06
آزاده طاهری آنالیز ارتعاشات تجربی و شبیه سازی چرخ و زنجیر و شناسایی ترک در آن به کمک هوش مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
رامین فتحی مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در طبقه بندی عیوب به دست آمده از شبیه سازی و آنالیز تجربی در سیستم تسمه و پولی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
کیوان موقوفه مقایسه عملکردی روش های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین های بردار پشتیبان برای شناخت الگویی در تحلیل سینماتیکی و فعالیت عضلانی روی حرکت اندام فوقانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/17
آرش نعیمی آبکناری مقایسه نتایج آنالیز ارتعاشات تجربی و المان محدود ورقهای ساندویچی موجدار ترکدار و بهینه سازی هندسی محل ترک در ورقها کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
کنترل اتوماتیک 2117081 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
کنترل پیشرفته 1 2117144 3 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
کنترل پیشرفته (دکتری) 2117232 3 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
طراحی بهینه قطعات مکانیکی 2117130 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
طراحی بهینه قطعات مکانیکی طراحی کاربردی 2117317 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
کنترل اتوماتیک 2117081 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
استاتیک 2117017 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
کنترل اتوماتیک 2117081 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کنترل پیشرفته 1 2117144 3 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
کنترل پیشرفته (دکتری) 2117232 3 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
پایش ماشینها و عیب یابی 2117413 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
طراحی بهینه قطعات مکانیکی 2117130 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
طراحی بهینه قطعات مکانیکی طراحی کاربردی 2117317 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کنترل اتوماتیک 2117081 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
محاسبات عددی 2117009 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ارتعاشات مکانیکی 2117035 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2