اساتید دانشکده

محمدسعید عقیقی

محمدسعید عقیقی

محمدسعید عقیقی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

همایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در نانو سیالات ویسکوپلاستیک- مدل کسون در محفظه مربعی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/26
بررسی جریان جابهجایی طبیعی سیاالت ویسکوپالستیک در محفظه مربعی با شرط لغزش روی دیواره ها-مدل بینگهام کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
بررسی اثر نسبت ابعادی بر جریان طبیعی سیال کسون داخل محفظه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
بررسی انتقال حرارت جابجایی رایلی بنارد در نانو سیالات غیر نیوتنی مدل توانی در محفظه مربعی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/27
تحلیل انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال ویسکوپلاستیک-مدل بینگهام در محفظه مربعی کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/10
بررسی اثر توزیع دمای غیر یکنواخت بر انتقال حرارت جابه جایی طبیعی سیال هرشل بالکلی کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/28
آرمین امیری تحلیل انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال ویسکوپلاستیک-مدل بینگهام در محفظه مربعی کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/10
امین رضایی مهر بررسی اثر توزیع دمای غیر یکنواخت بر انتقال حرارت جابه جایی طبیعی سیال هرشل بالکلی کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/28
فاطمه سلطانی قلیخانی بررسی انتقال حرارت جابجایی رایلی بنارد در نانو سیالات غیر نیوتنی مدل توانی در محفظه مربعی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/27
محمدعرفان خدیور بررسی اثر نسبت ابعادی بر جریان طبیعی سیال کسون داخل محفظه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
جلال زارعی جریان جابجایی ظبیعی سیال کسون بین دو استوانه افقی هم مرکز کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/31
امیر سالاری خیبر بررسی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در نانو سیالات ویسکوپلاستیک- مدل کسون در محفظه مربعی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/26
محمد علایی دره گرگی بررسی اثر زاویه محفظه بر جریان جابجایی طبیعی آرام سیال بینگهام کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/10
سجاد فخری بررسی جریان جابهجایی طبیعی سیاالت ویسکوپالستیک در محفظه مربعی با شرط لغزش روی دیواره ها-مدل بینگهام کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
مهرداد قراگوزلوحاجیلوئی بررسی اثر زاویه بر جریان جابجایی طبیعی سیال کسون داخل یک محفظه کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
علی لنجابی شراهی بررسی جریان جابهجایی طبیعی سیالات بینگهام در محفظه ذوزنقه ای کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
حامد معصومی جریان آرام جابجایی طبیعی سیال بینگهام، بین دو استوانه ی هم مرکز کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
ترمودینامیک 1 2117023 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
روش اجزا محدود(1) 2117120 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
روش اجزا محدود (2) 2117354 3 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
روش اجزا محدود 2 2117246 3 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
روش اجزا محدود 2 2117163 3 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
روشهای اجزامحدود(1) 2117223 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1399
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1399
ترمودینامیک 1 2117023 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روشهای اجزامحدود(1) 2117223 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
انتقال حرارت پیشرفته هدایت 2117180 3 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
انتقال حرارت هدایت تبدیل انرژی 2117288 3 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ترمودینامیک 1 2117023 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
آز _ مکانیک سیالات 2117028 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2